.
.
پروژه های تکمیل شده توسط شرکت دانش نوژان ایستا که کارفرمایان موافقت نموده و یا می تواند منتشر گردند قرار می گیرند (زیپ پانل)

نمونه کارهای قابل انتشار ایستادرز:

Call Now Button