سقف ایستادرز ورزشگاه فرودگاه زاهدان

سقف ایستادرز ورزشگاه فرودگاه زاهدان

ورزشگاه فرودگاه زاهدان

کارفرمای اصلی پروژه:

شرکت فرودگاههای کل کشور

کارفرمای پروژه:

شرکت زیبا اسکان کادوس

مشاور پروژه:

مهندسین مشاور بانیان دیماس

متراژ پروژه:

1600 متر مربع

اطلاعات ورق آلومینیومی لایه نهایی پوشش سقف ایستادرز:

بلندترین طول ورق ایستادرز 27 متر

نوع ورق ایستادرز: N-ST-ce 400/65 در سقف استوانه ای

زیپ پانل , سقف یکپارچه بِمو , سقف ایستادرز , پوشش کالزیپ


پوشش کالزیپ ورزشگاه فرودگاه زاهدان

پوشش کالزیپ ورزشگاه فرودگاه زاهدان

Call Now Button