سقف ایستادرز ترمینال فرودگاه گناباد

سقف ایستادرز ترمینال فرودگاه گناباد

ترمینال فرودگاه گناباد

کارفرمای اصلی پروژه:

شرکت فرودگاههای کل کشور

کارفرمای پروژه:

شرکت سد فام توس

مشاور پروژه:

مهندسین مشاور پایاب طرح

متراژ پروژه:

1500 متر مربع

اطلاعات ورق آلومینیومی لایه نهایی پوشش سقف ایستادرز:

بلندترین طول ورق ایستادرز 30 متر

نوع ورق ایستادرز: N-ST 400/65

زیپ پانل , سقف یکپارچه بِمو , سقف ایستادرز , پوشش کالزیپ


پوشش کالزیپ ترمینال فرودگاه گناباد

پوشش کالزیپ ترمینال فرودگاه گناباد

Call Now Button