سقف ایستادرز ترمینال فرودگاه سقز

سقف ایستادرز ترمینال فرودگاه سقز

ترمینال فرودگاه سقز

کارفرمای اصلی پروژه:

شرکت فرودگاههای کل کشور

کارفرمای پروژه:

شرکت چهل چشمه

مشاور پروژه:

مهندسین مشاور راه یاب ملل

متراژ پروژه:

1500 متر مربع

اطلاعات ورق آلومینیومی لایه نهایی پوشش سقف ایستادرز:

بلندترین طول ورق ایستادرز 30 متر

نوع ورق ایستادرز: N-ST-ce 400/65 در سقف استوانه ای

زیپ پانل , سقف یکپارچه بِمو , سقف ایستادرز , پوشش کالزیپ


پوشش کالزیپ ترمینال فرودگاه سقز

پوشش کالزیپ ترمینال فرودگاه سقز

Call Now Button