سقف ایستادرز ترمینال فرودگاه جهرم

سقف ایستادرز ترمینال فرودگاه جهرم

ترمینال فرودگاه جهرم

کارفرمای اصلی پروژه:

شرکت فرودگاههای کل کشور

کارفرمای پروژه:

شرکت کوهپات

مشاور پروژه:

مهندسین مشاور پدیده طرح و فن

متراژ پروژه:

1500 متر مربع سقف

600 متر مربع پیشانی و زیر سقفی

اطلاعات ورق آلومینیومی لایه نهایی پوشش سقف ایستادرز:

بلندترین طول ورق ایستادرز 30 متر

نوع ورق ایستادرز: N-ST-ce 400/65 در سقف استوانه ای

زیپ پانل , سقف یکپارچه بِمو , سقف ایستادرز , پوشش کالزیپ


پوشش کالزیپ ترمینال فرودگاه جهرم

پوشش کالزیپ ترمینال فرودگاه جهرم

Call Now Button