زیرسازی سقف ایستادرز انبار کارخانه کدبانو

زیرسازی سقف کارخانه کدبانو

زیرسازی سقف ساختمان انبار کارخانه کدبانو

کارفرمای پروژه:

شرکت کدبانو

متراژ پروژه:

4000 متر مربع

نوع سقف: سازه فضا

شکل سقف: قطاعی از استوانه

ویژگی های پروژه:

نصب پرلین با طول های 12متری

از آنجاییکه سقف دارای قوس می باشد، برای نصب پرلین های زیرسازی با طول 12 متر نیاز به استفاده از اکیپ مجرب می باشد.

زیپ پانل , سقف یکپارچه بِمو , سقف ایستادرز , کالزیپ


Call Now Button